Regulamin

Regulamin sklepu
„AKTYWATOR MÓWIENIA”


§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną opisanych w nim usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania platformy internetowej, prowadzonej i zarządzanej przez Natalię Kazik, prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą „Coaching Językowy Natalia Kazik” z siedzibą w miejscowości Rybie, NIP: 9522058670, REGON: 360026791.

§2 Definicje

Sprzedawca – Natalia Kazik, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „Coaching Językowy Natalia Kazik” z siedzibą w miejscowości Rybie, NIP: 9522058670, REGON: 360026791.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.nataliakazik.com/aktywatormowienia/ służący do zamawiania Usług lub Produktów szkoleniowych z pomocami dydaktycznymi w trybie online (w formie wideokursów, audiobooków, e-booków, książek oraz innych materiałów edukacyjnych) jak i stacjonarnym (w miejscach przestrzeni publicznej oraz spotkania zamknięte), gdzie
Sprzedawca świadczy usługi w zakresie przeprowadzania szkoleń, wykładów prezentacji multimedialnych, lekcji, testów itp.

Serwis Sklepu – strona internetowa służąca do zamawiania Usług lub Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd. udostępniona Klientowi przez Sprzedawcę po wcześniejszym zamówieniu i opłaceniu przez Klienta wybranego
Produktu,

Platforma elektroniczna – e-learningowa strona internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd. udostępniona Klientowi przez Sprzedawcę po wcześniejszym zamówieniu i opłaceniu przez Klienta Usługi lub Produktu,

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usług ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu prowadzenia zajęć i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – składa się z dostępnych w Sklepie niezapisanych na nośniku materialnym treści cyfrowych, w szczególności, wideokursów, ebooków, audiobooków, innych materiałów cyfrowych lub rzeczy ruchomej, w tym, książek audiobooków, ebooków, wideokursów utrwalonych na nośnikach materialnych oraz dostępu do platformy edukacyjnej będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa o świadczenie usługi – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na zasadach określonych w § 3 Regulaminu, dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną (online) oraz usługi uświadczone w modelu tradycyjnym (w formie otwartych lub zamkniętych spotkań Sprzedawcy z Klientem w określonym miejscu i czasie) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach Sklepu, opisane szczegółowo w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

§3 Rodzaje i zakres Usług lub Produktów Serwisu Sklepu. Dostęp do Usług lub Produktu
Serwisu Sklepu. Wymagania techniczne.

Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić spotkania w formie szkoleń, kursów, wykładów, lekcji itp. zgodnie z ofertą dostępną w Sklepie i zapewnić Klientowi materiały dydaktyczne (w zależności od wybranego Produktu).

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną oraz w modelu tradycyjnym (w formie otwartych lub zamkniętych spotkań Sprzedawcy z Klientem w określonym miejscu i czasie) Usługi oraz oferuje Produkty w zakresie:

a) prowadzenia wideokursów oraz zajęć;
b) sprzedaży materiałów dydaktycznych w postaci niezapisanych na nośniku materialnym treści cyfrowych, w szczególności, wideokursów, ebooków, audiobooków, innych materiałów cyfrowych lub rzeczy ruchomej, w tym, książek audiobooków, ebooków, wideokursów utrwalonych na nośnikach materialnych oraz dostępu do innych
płatnych lub bezpłatnych materiałów umieszczanych w Sklepie będącym przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub udostępnionych nieodpłatne przez Sprzedawcę;
c) udostępniania do przeglądania Usług lub Produktów dostępnych w Sklepie;
d) umożliwienia składania Zamówień Usług lub Produktów;
e) dodawania Usług lub Produktów do zakładki „Koszyk”;
f) umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku, w którym Klient otworzył rachunek i z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie;

Warunkiem uzyskania dostępu do zamówionych i zakupionych przez Klienta Usług lub Produktów jest wejście na stronę internetową https://www.nataliakazik.com/aktywatormowienia/ lub https://www.nataliakazik.com/ w zakładkę „Moje konto” a następnie zalogowanie się na stronę wybranego kursu lub wybranego Produktu lub Usługi.

Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b) posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera lub Apple Safari;
c) włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres oferowanych Usług lubz Produktów w Sklepie może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi lub Produkty mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług lub Produktów w Sklepie są
przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§4 Dostęp do Platformy elektronicznej

Klient otrzymuje dostęp do Platformy elektronicznej na podstawie Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w ramach, której dokonał zakupu Usługi lub Produktu.

Zakres udostępnionych usług lub materiałów na Platformie elektronicznej uzależniony jest od zakupionego przez Klienta Produktu lub Usługi,

W przypadku zamówienia oraz opłacenia przez Klienta Usługi lub Produktu w postaci szkolenia, wykładu, lekcji w formie elektronicznej (wideokurs), Klient otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem wysłanego na wskazany przez Klienta adres mailowy dostęp do Platformy elektronicznej najpóźniej na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed rozpoczęciem wykupionej Usługi lub Produktu (dotyczy wyłącznie wideokursów) wraz z informacją o terminie kursu oraz dostępem do platformy internetowej na której będzie prowadzona wykupiona przez Użytkownika Usługa lub Produkt.

Na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę Usług lub Produktów w postaci szkoleń, wykładów, lekcji itp. w formie elektronicznej online, Sprzedawca uprawniony jest do korzystania w tym celu z ogólnodostępnych platform do przeprowadzania wideokonferencji, prowadzenia spotkań i współpracy online, prowadzenia webinarów takich jak: Zoom, Skype, WhatsApp itp. Szczegółowe informacje o wybranej przez Sprzedawcę platformie za pośrednictwem której będą przeprowadzane spotkania Sprzedawcy z Klientami, zostaną przesłane Klientowi zgodnie z ust. 3 powyżej.

Dostęp do Platformy elektronicznej jest udzielany na podstawie loginu i hasła udostępnionego Klientowi w wiadomości e-mail przesłanej w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.

§5 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów

a) wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;

b) awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

Sprzedawca jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub Produktów lub przeprowadzania konserwacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia (prowadzonych online oraz w modelu tradycyjnym) w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5 [słownie: pięciu] Uczestników.) W przypadku odwołania wcześniej
zaplanowanego szkolenia, Sprzedawca zaproponuje Klientowi w ciągu 1 (słownie: jednego) tygodnia inny termin realizacji jego realizacji lub zwrot opłaty za zakupiony i zamówiony Produkt lub Usługę w pełnej wysokości.

§6 Prawa i obowiązki Klienta

Klient jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania ze Sklepu.

Klient rozpoczynając korzystanie ze Sklepu zobowiązuje się do:

a) zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,

b) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązuje się, że podczas korzystania ze Sklepu nie będzie:

a) w żaden sposób utrudniał innym Klientom korzystania ze Sklepu oraz Platformy elektronicznej,

b) korzystał ze Sklepu oraz Platformy elektronicznej w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług lub Produktów,

c) rozpowszechniał za pośrednictwem Sklepu oraz Platformy elektronicznej wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,

d) podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu oraz Platformy elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (spam).

Każdy Klient, po zakończonej Usłudze lub wykupionym Produkcie (dotyczy w szczególności szkoleń, lekcji, wykładów itp. online lub w modelu tradycyjnym), na pisemny wniosek złożony lub przesłany na adres Sprzedawcy bądź wysłany na adres poczty elektronicznej

Sprzedawcy: natalia.kazik@gmail.com, może wystąpić do Sprzedawcy o wydanie stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego fakt odbycia takiego szkolenia, lekcji, wykładów. Sprzedawca będzie uprawiony do wystawienia i przesłania na wskazany adres korespondencyjny Klienta lub wersję elektroniczną (skan) takiego certyfikatu/zaświadczenia na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail w terminie do 21 (słownie:
dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania takiej prośby.

§7 Zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów lub Usług.

Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie wyłącznie Usługi lub Produkty w nim dostępne. Informacja o dostępności Produktu lub Usług są wyświetlane w opisie danego Produktu lub Usługi lub na stronie Sklepu.

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Informacje o Produktach lub Usługach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, zawartość oraz cena stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W celu zawarcia przez Klienta z Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien podjąć następujące działania:

a) skompletować Zamówienie;
b) wybrać metodę płatności;
c) wypełnić Formularz Zamówienia;
d) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia;
f) potwierdzić i opłacić Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i dokonuję płatności”;

Wszystkie powyższe czynności powinny być wykonane na podstawie wyświetlanych Klientowi w Sklepie informacji.

Brak któregokolwiek z działań wskazanych w ust. 5 lit. a) – f) powyżej uniemożliwia dokonanie zakupu Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu.

Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka” poprzez naciśnięcie w banner danego Produktu lub Usługi będący jego nazwą w widocznym miejscu strony internetowej.

Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Produktów lub Usług do momentu naciśnięcia przycisku o nazwie „Zamawiam i dokonuję płatności”.

W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Po uzupełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i dokonuję płatności”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:

a) numer Zamówienia,
b) data złożenia Zamówienia,
c) wybrana przez Klienta metoda płatności;
d) cena każdego zamawianego Produktu lub Usługi, łączna cena wszystkich zamawianych Produktów lub Usług.

Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail zawierającą informacje wskazane w ust. 10 powyżej wraz z podanymi przez niego podczas składania Zamówienia w formularzu danymi wskazanymi w ust. 9 powyżej. W przypadku, gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu „spam” albo „śmieci”, jeżeli również tam nie wyświetla się wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą przesyłając wiadomość na adres natalia.kazik@gmail.com.

Umowa sprzedaży zawierana jest przez Sprzedawcę z Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wskazanej w ust. 12 powyżej.

§8 Realizacja Zamówień w Sklepie

Realizacja zamówienia:

a) w przypadku zamówienia i zakupienia od Sprzedawcy Produktu w postaci materialnej

 • polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Produktów na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty ceny za zamówione przez Klienta Produkty, w tym koszty dostawy Produktów. Przewidywany czas realizacji Zamówienia będzie podany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 12 Regulaminu.
  b) w przypadku zamówienia i zakupienia od Sprzedawcy Usługi w postaci szkoleń, lekcji, wykładów itp. online lub w modelu tradycyjnym – rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty ceny za zamówione przez Klienta Produkty i polega przesłaniu do Klienta w sposób przewidziany w § 7 ust. 12 informacji o terminie i platformie internetowej za pośrednictwem której zostanie zrealizowana Usługa (online) lub miejscu i czasie (model tradycyjny).
 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w Dni robocze.
 2. Klient jest informowany o przekazaniu przez Sprzedawcę do wysyłki zamówionych przez Klienta Produktów poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia wiadomości e-mail, do której będzie załączony dowód sprzedaży zamówionych Produktów: paragon lub faktura, jeżeli Klient wybierze opcję, że chce otrzymać fakturę.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu i wybraniu opcji „Chcę otrzymać fakturę” podczas składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury elektronicznej na adres wskazany w Zamówieniu z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Produktów zostanie wysłana na żądanie Klienta w formie papierowej. W celu otrzymania faktury w formie papierowej Klient może pisemnie na adres: Natalia Kazik, miejscowość Rybie, ul. Widoczna, nr 18, 05-090 Rybie, lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: natalia.kazik@gmail.com. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

§9 Dostawa zamówionych Produktów

 1. Dostawa zamówionych Produktów w postaci materialnej jest dokonywana na obszarze wybranych państw, których lista wyświetla się w trakcie składania Zamówienia w zakładce „Kraj”.
 2. Dostawa na obszarze Polski jest płatna i wynosi zgodnie z obowiązującymi stawkami przewoźników państwowych lub prywatnych świadczących usługi pocztowe lub kurierskie. Dostawa do innych państw, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłączając Polskę, wynosi zgodnie z obowiązującymi stawkami przewoźników państwowych lub prywatnych
  świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 3. Zamówione Produkty w postaci materialnej są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawy zamówionych Produktów w postaci materialnej odbywają się jedynie w Dni robocze.
 5. W przypadku, gdy dostawa zamówionych Produktów w postaci materialnej jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Produktów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z
  zamówionymi Produktami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa z powodów wskazanych w zd. 1 niniejszego ustępu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Produktu przez Klienta.
 6. Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu.
 7. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Produktów w trakcie składania Zamówienia.
  • Czas dostawy zamówionych Produktów zależy od wybranego przez Klienta kraju, do którego mają być dostarczone Produkty.

§10 Ceny Produktów lub Usług oraz metody płatności za złożone Zamówienia

 1. Wszystkie ceny Produktów lub Usług podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Podana cena Produktu lub Usługi dotyczy jednego Produktu lub Usługi.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 4. Cena Produktu lub Usługi dostępnego w Sklepie może ulec zmianie. Zmiana ceny Produktu lub Usługi nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.
 5. Klient może opłacić Zamówienie (uiścić cenę za zamówione Produktu lub Usługi) za pomocą płatności przelewów natychmiastowych w systemie instytucji płatniczej tj. „przelewy24” lub za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego wskazany w Zamówieniu. Płatności przelewów natychmiastowych w systemie instytucji płatniczej „przelewy24” są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w
  Poznaniu (KRS 0000347935). Zapłata za Zamówienie jest możliwa za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl będącego własnością PayPro S.A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.

§11 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (dalej: „Prawo odstąpienia od umowy”) przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem.
 2. Termin 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie zamówionego Produktu w postaci materialnej lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie Produktu w postaci materialnej.
 3. W celu skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę przesyłając mu jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy Natalia Kazik, miejscowość Rybie, ul. Widoczna, nr 18, 05-090 Rybie lub poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: natalia.kazik@gmail.com przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od Umowy.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
 5. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt w postaci materialnej, którego dotyczy
  odstąpienie od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
  sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu w postaci materialnej do
  Sprzedawcy na adres Natalia Kazik, miejscowość Rybie, ul. Widoczna, nr 18, 05-090 Rybie
  przed upływem ww. terminu.
 6. Produkt w postaci materialnej musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym
  śladów użytkowania.
 7. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za
  zmniejszenie wartości zakupionego Produktu w postaci materialnej będące wynikiem
  korzystania z Produktu w postaci materialnej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Skorzystanie przez Klienta z Prawa odstąpienia od umowy powoduje obowiązek zwrotu przez
  Sprzedawcę otrzymanej od Klienta kwoty.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwoty otrzymanej od Klienta do chwili
  otrzymania zwróconego przez Klienta Produktu w postaci materialnej lub dostarczenia przez
  9
  Klienta dowodu odesłania Produktu w postaci materialnej, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty poprzez wiadomość email przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy albo na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu nie zostało przez Klienta przesłane za
  pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.
 12. Koszty zwrotu Produktu w postaci materialnej do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Kupujący – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta Klienta przestaje być wiążąca.

§12 Odpowiedzialność za wady zamawianych Produktów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów w postaci materialnej wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zamówiony Produkt w postaci materialnej ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna może polegać na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową sprzedaży, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Klientowi.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§13 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wad zamówionych Produktów lub Usług.
 2. Reklamacja może być złożona przez Klienta wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy natalia.kazik@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Natalia Kazik, miejscowość Rybie, ul. Widoczna, nr 18, 05-090 Rybie.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer złożonego przez Klienta Zamówienia; numer telefonu Klienta; adres e-mail Klienta; adres korespondencyjny Klienta, w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej; zwięzłe przedstawienie domniemanej przez Klienta wady zamówionego Produktu lub Usługi; żądanie Klienta.
 4. W przypadku, gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Klienta do uzupełnienia brakujących danych osobowych Klienta lub informacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe Klienta lub inne informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci się ww. terminie do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę biegnie od dnia otrzymania przez Sprzedawcę
  uzupełnionych danych lub informacji.
 6. Sprzedawca prześle Klientowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on reklamację albo adres do korespondencji podany w reklamacji.
 7. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§14 Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w
  zakładce „Polityka prywatności”, która jest dostępna pod
  adresem https://www.nataliakazik.com/politykaprywatnosci/.

§15 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty lub Usługi oferowane w Sklepie jak i wszelkie ich składniki i elementy podlegają ochronie wynikającej z przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, a w szczególności ochronie, której podlegają utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z treści cyfrowych wchodzących w skład Produktu w następującym zakresie:
  a) utrwalenia i zwielokrotnienia Produktu do własnego użytku;
  b) wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).
 3. Licencja jest nieprzenoszalna. Klient nie może przenieść prawa do korzystania z części zakupionego Produktu będących treściami cyfrowymi na inną osobę. Klient nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z Produktu (czyli sublicencji). Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych treści cyfrowych wchodzących w skład Produktu, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 4. Licencja na korzystanie z zakupionej przez Klienta treści cyfrowej wchodzącej w skład Produktu udzielona zostaje Klientowi na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Klient nie naruszy warunków licencji wskazanych w ust. 2 – 3 powyżej.

§16 Rozstrzyganie sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do serwisów internetowych jakim jest m.in. Sklep;
  b) zmiana (w tym dodanie) funkcjonalności lub Usług w Sklepie;
  c) zmiana danych Sprzedawcy;
  d) konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie;
  e) zmiana w zakresie procedur przystąpienia do korzystania ze Sklepu, w tym zakładania Konta lub zawierania Umowy sprzedaży albo procedur rezygnacji z korzystania z Konta.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni
  kalendarzowych.
 3. Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na https://www.nataliakazik.com/aktywatormowienia/. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy oraz załącznik nr 2 do Regulaminu – Regulamin platformy elearningowej „Platforma elektroniczna – Aktywator Mówienia”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Akceptuję